top of page

Oppstart av prøvedrift ved forbrenningsanlegget i Markveien


Alta Fjernvarme vil med dette gi innbyggerne i Alta og spesielt våre naboer forhåndsvarsel om at vi planlegger oppstart av prøvedrift ved forbrenningsanlegget i Markveien i uke 25.

De planlagte ombyggingene av anlegget er nå gjennomført og renseutstyr for røykgassene er på plass, slik at anlegget teknisk tilfredsstiller de krav som myndighetene stiller. Vi forventer at oppstarten av anlegget skal gå smertefritt, men ønsker likevel å informere våre nærmeste naboer om aktiviteten som vi nå setter i gang.

I perioden med prøvedrift vil vi teste ulike funksjoner av anlegget, og det kan være at forbrenning vil måtte stanses og startes flere ganger. Disse opp- og nedfyringene skal i utgangspunktet ikke medføre belastninger for deg som nabo. Skulle du likevel oppleve anlegget som sjenerende setter vi stor pris på din tilbakemelding, enten via telefon på nr 906 38 867, via e-post til post@altafjernvarme.no eller via avviksskjema på www.altafjernvarme.no/meld-avvik.

Vi vil behandle alle meldinger fra naboer fortløpende, og du vil få rask tilbakemelding. Avvik som vi får fra naboer vil også videreformidles av oss til Fylkesmannen og Alta kommune v/kommuneoverlegen slik at de er informert.

Under prøvedriften vil vi gjøre kontinuerlig målinger av utslipp, slik at vi har kontroll på disse også i denne perioden. Det vil videre være høy aktivitet ved anlegget i en periode fremover, men vi vil forsøke å begrense støy og ulemper for naboene i så stor grad som mulig. Vi planlegger også i løpet av sommeren asfaltering av uteområdene ved anlegget.

Vi har også utarbeidet et støysonekart for å sikre at anlegget ikke medfører støy til ulempe for naboer. Du finner kartet her. Vi vil gjøre de tiltak som er beskrevet i rapporten, slik at støyen for naboer skal minimeres og være innenfor de rammer Fylkesmannen har satt i sin utslippstillatelse. Utslippstillatelsen er for øvrig tilgjengelig på våre nettsider for nedlastning.

Vi ser frem til et godt naboskap og ønsker alle våre naboer god sommer.


bottom of page